Regulamin korzystania z sali bilardowej „Bowling Rodło”

 1. Każdy z graczy w bilard zobowiązany jest do zapoznania się̨ z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień́ niniejszego
  Regulaminu.
 3. Opłaty za korzystanie ze stołów bilardowych regulowane są cennikiem dostępnym w lokalu Bowling Rodło.
 4. Sprzęt do gry wydawany jest przez pracowników recepcji pod warunkiem zapłaty kaucji w wysokości
  30 zł płatnej gotówką̨.
 5. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
 6. Gracz może odebrać́ kaucję po uprzednim zwróceniu recepcjoniście kompletnego, nieuszkodzonego
  sprzętu do gry, zdaniu nieuszkodzonego stołu oraz dokonaniu zapłaty za usługę̨ i ewentualne szkody
  spowodowane przez gracza, osoby jemu towarzyszące, bądź́ dopuszczone przez niego do gry.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz artykułów spożywczych
  bezpośrednio na stołach bilardowych.
 8. Zabrania się̨: siadania na stołach bilardowych, stawiania na stołach bilardowych jakichkolwiek rzeczy
  nie służących do gry, używania kijów bilardowych w jakimkolwiek innym celu niż̇ gra, wynoszenia
  akcesoriów do gry poza teren sali bilardowej.
 9. Wszelkie uszkodzenia stołu lub sprzętu należy niezwłocznie zgłosić́ personelowi Bowling Rodło.
 10. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stołów bilardowych i sprzętu należy zgłosić obsłudze klubu przed rozpoczęciem gry.
 11. Zabrania się̨ zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry o charakterze hazardowym.
 12. Grać́ można tylko na wykupionym stole.
 13. Stół może być́ używamy wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony.
 14. Za wszelkie szkody materialne powstałe w czasie pobytu na terenie Sali bilardowej (zarówno
  uszkodzenia lub zniszczenia stołu bilardowego, jak i sprzętu do gry) odpowiada osoba pozostawiająca
  kaucję w recepcji.
 15. Odpowiedzialność́ za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Bowling Rodło ponoszą̨ rodzice
  lub opiekunowie.
 16. Bowling Rodło nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest nieodpowiedzialne zachowanie graczy lub zachowanie będące naruszeniem postanowień́ niniejszego Regulaminu.
 17. Po zakończeniu gry należy zwrócić́ bile obsłudze klubu.
 18. Bowling Rodło zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.
 19. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w klubie wyłącznie z pełnoletnimi opiekunami.
 20. Za uszkodzenie stołu, jak i poszczególnych elementów sprzętu do gry, gracz zobowiązany jest do kary
  umownej w kwocie wynikającej z poniższego cennika:

  • USZKODZENIE LUB ZABRUDZENIE SUKNA POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ JEGO WYMIANY – 1000 zł
  • ZABRUDZENIE SUKNA POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ JEGO CZYSZCZENIA (np. wylanie nawet niewielkiej ilości napoju na sukno itp.) – 200 zł
  • USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE KIJA BILARDOWEGO – 150zł
  • ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE BILI – 100zł

Na skróty

Moje konto