Invalid slider ID or alias.

Statut klubu

STATUT

Klubu Sportowego
Klub Bowlingowy CITY PIŁA

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Bowlingowy CITY PIŁA” i zwany jest w dalszej części statutu „Klubem”

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pilskiego.
 2. Siedziba Klubu mieści się w Pile.

§ 3

Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 5

 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Pilskiego.

 2. Klub dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 3. Członkowie Zarządu maja możliwość otrzymywania wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 6

Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 7

Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzory graficzne wyżej wymienionych identyfikatorów Klubu określa Zarząd w drodze uchwały. Zarząd może dokonać zmiany obowiązujących identyfikatorów Klubu.

Rozdział II.

Cel i środki działania

§ 8

Celem działania Klubu jest:

 1. popularyzacja bowlingu sportowego.

 2. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,

 3. promowanie zdrowego trybu życia oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,

 4. wspieranie lokalnej turystyki, a także propagowanie krajoznawstwa i pielęgnacja lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 6. promowanie działań w obszarze ochrony zdrowia wśród ogółu społeczeństwa,
 7. organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez rekreacyjnych, a także powadzenie działalności sportowej w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych, dorosłych,
 8. promowanie i wspieranie talentów,
 9. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 10. wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.

§ 9

Klub realizuje cele statutowe poprzez:

 1. upowszechnianie i propagowanie zasad bowlingu sportowego.
 2. organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących.
 3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 4. uczestnictwo w imprezach sportowych różnych szczebli.
 5. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
 6. współpracę z podmiotami o podobnym celu działania.
 7. prowadzenie działalności integrującej członków Klubu.
 8. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,

 9. współpracę z organizacjami i instytucjami społecznymi,

 10. współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi,

 11. wspieranie integracji społecznej,

 12. dążenie do wyrównywania szans zagrożonych wykluczeniem grup społecznych,

 13. propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju postaw obywatelskich.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.

 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 11 ust. 3 niniejszego statutu,

 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

 4. Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu,

 5. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach

Członków Klubu,

 1. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

 2. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone

szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 16

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Czynny udział w działalności Klubu,
 2. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w sporcie polskim oraz postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu,
 3. Godne reprezentowanie Klubu,
 4. Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu,

§ 17

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

– umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu

– nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów

– nieopłacenia należnej składki rocznej w wyznaczonym terminie

 1. rozwiązanie się Klubu
 1. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 18

1. Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków ,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

 3. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 4. W razie gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;

 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w
  § 17 ust.2;

 5. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;

 6. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;

 8. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków- Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

 2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :

 1. z własnej inicjatywy;

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek 1/2 liczby członków Klubu.

  1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

  2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić w zwyczajowo przyjęty sposób [np. e-mailowo, lub telefonicznie, lub pisemnie, lub w inny przyjęty sposób] o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

  3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

 1. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków,

 2. w drugim terminie – 15 min po pierwszym bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22

 1. Zarząd Klubu składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes i Wiceprezes. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

 4. Do ważności uchwał Zarządu Klubu w przypadku równego rozłożenia się głosów jego członków decydująca wagę ma głos Prezesa Zarządu.

 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie działalnością Klubu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. przyjmowanie i skreślanie członków,
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności,
 6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 9. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków: z przewodniczącego i jego zastępcy.
  W przypadku równego rozłożenia się głosów członków Komisji Rewizyjnej decydującą wagę ma głos Przewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
  z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,

 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

 3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,

 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 1. upływu kadencji,
 2. ustania członkostwa w Klubie;
 3. zrzeczenia się udziału w tych organach;
 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

W przypadku pojawienia się sporów pomiędzy członkami Klubu, strony zobowiązują się dołożyć starań do ich rozwiązania w sposób polubowny przed członami Zarządu a w przypadku gdy spór taki dotyczyć będzie któregokolwiek członka Zarządu – przed członkami Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V.

Majątek i fundusze

§ 28

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, zapisów i spadków,
 3. dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
 4. majątku Klubu,
 5. ofiarności publicznej,
 6. oraz innych źródeł.
 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 29

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,

§ 30

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
  w szczególności w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis jednego członka Zarządu (Prezesa lub Wiceprezesa).

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie.

 

Na skróty

Moje konto