Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Część I. Definicje, cele i zakres obowiązywania Polityki

 

DEFINICJE

 1. Dane Osobowe – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczenia Towarów związanych z zakupionym biletem w ramach bowling.pila.pl, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Konto – prowadzony dla zarejestrowanego Użytkownika przez Spółkę pod adresem email zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego Transakcjach w ramach Serwisu.
 3. Polityka – niniejsza Polityka ochrony prywatności.
 4. Produkt – Każda rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy bowling.pila.pl a Klientem.
 5. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Serwis – serwis internetowy, prowadzony w ramach działalności Spółki,
 8. Spółka – AMBO sp. z o.o. (dalej: „bowling.pila.pl” lub „Spółka”). adres siedziby: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin, Polska
 9. Transakcje – zawieranie umów sprzedaży Biletów lub Produktów w ramach Serwisu.
 10. Usługi Towarzyszące – usługi lub funkcjonalności świadczone lub udostępnianie przez Spółkę lub przez podmioty trzecie, w tym usługi świadczone na podstawie odrębnych regulaminów, które wspomagają główną działalność Spółki lub ułatwiają Użytkownikom korzystanie z usług Spółki, między innymi poprzez finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji.
 11. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie

 

CELE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Spółka. Oznacza to, że Spółka ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie ochrony Twoich Danych Osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu, jak również w ramach powiązanych z nimi usług (w tym również Usług Towarzyszących). Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych, które gromadzone są przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, oraz Usług Towarzyszących. Twoje Dane Osobowe otrzymujemy od Ciebie przy zakładaniu Konta w bowling.pila.pl, w związku z aktywnościami (w tym Zakupie Biletów) dokonywanymi przez Ciebie w ramach Serwisu, przeglądaniem Ofert oraz w związku z aktualizacjami Twoich Danych Osobowych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta. Przetwarzanie Danych Osobowych może być również związane z wykonywaniem przez Ciebie szeregu innych działań bezpośrednio związanych z korzystaniem z Serwisu oraz Usług Towarzyszących. Dane Osobowe niezbędne do realizacji umowy związanej z zakupem Biletu mogą zostać przekazane do Organizatora wydarzenia. W przypadku korzystania z Usług Towarzyszących, Twoje Dane Osobowe mogą nam również przekazywać dostawcy zewnętrzni oferujący te Usługi Towarzyszące.

Korzystanie przez Ciebie z Serwisu lub z powiązanych z nimi usług, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki i Regulaminu zakupu w systemie dystrybucji biletów bowling.pila.pl (dalej: „Regulamin”).

Klikając w linki zamieszczone w Serwisie możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od Spółki. W takim przypadku proces przetwarzania Danych Osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty – np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów.

Wszelkie działania Spółki podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad i sposobu ochrony Twoich Danych Osobowych przez Spółkę, skontaktuj się ze Spółką. Nasze dane kontaktowe znajdują się w części IX Polityki.

Część II. Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę

Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Spółkę korzystasz. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, w posiadaniu jakich Twoich Danych Osobowych jesteśmy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach Danych Osobowych, które przetwarzamy, z podziałem na cele ich przetwarzania.

Podczas Rejestracji wymagamy podania przez Ciebie następujących Danych Osobowych:

Gdy rejestrujesz Konto w Serwisie :

 • Imię Nazwisko, telefon, adresu email, hasła;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych Danych Osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Spółki, dostępnych dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.

W przypadku niektórych funkcjonalności oferowanych przez Serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas Rejestracji zapytamy Cię o login adres email i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie lub poprosimy o zalogowanie się do Serwisu poprzez zewnętrzne usługi uwierzytelniające opisane poniżej.

Podczas korzystania przez Ciebie z Konta dodatkowo przetwarzamy informacje o Twoich działaniach w Serwisie, m.in. o historii Twoich zakupów oraz wybranych metodach płatności.

Ponadto, Twoje Dane Osobowe możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcji logowania się do Serwisu lub Rejestracji w Serwisie za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających, oferowanych przez inne podmioty działające niezależne od Spółki (np. usług oferowanych przez Google, usług oferowanych w ramach serwisów, w tym o charakterze społecznościowym – np. Facebook). W takim wypadku, pozyskujemy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail i te Dane Osobowe możemy przypisać do Twojego Konta lub przetwarzać tylko na potrzeby takiego logowania lub Rejestracji w Serwisie (zakres pozyskanych danych może być węższy, zależy on od wykorzystanej przez Ciebie funkcjonalności). Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.

Niezależnie od powyższego, pamiętaj, że jeżeli używając mediów społecznościowych we własnym zakresie, korzystasz z publicznego profilu (tj. profilu, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), udostępniasz swoje Dane Osobowe na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Powinieneś starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem Danych Osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

W przypadku zamówienia biletu wymagamy podania przez Ciebie następujących Danych Osobowych:

 • Imienia, nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu.

W przypadku chęci otrzymania faktury dodatkowo:

 • Nazwa podmiotu, NIP, adres podmiotu.

Dokonanie Transakcji jest możliwe również bez Rejestracji. W trakcie realizacji Transakcji zostaniesz poproszony  o akceptację Regulaminu. W przypadku dokonania Transakcji bez Rejestracji będziemy przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem bankowym).

W przypadku korzystania przez Ciebie z Usług Towarzyszących, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe niezbędne do ich świadczenia. Jeśli jest to niezbędne do świadczenia Usługi Towarzyszącej Twoje Dane Osobowe obejmujące m.in. aktualny status płatności, dane niezbędne do zaoferowania lub zawarcia umowy ubezpieczenia, otrzymujemy także od dostawców zewnętrznych oferujących swoje usługi finansowe lub inne usługi za pośrednictwem bowling.pila.pl.

W zakresie korzystania przez Ciebie z formularzy kontaktowych przetwarzamy takie dane kontaktowe, jakie niezbędne są do prowadzenia z Tobą komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) oraz do zrealizowania Twojej prośby. Mogą być to takie Dane Osobowe jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Dodatkowo, w ramach obsługi Użytkownika, możemy nawiązać z Tobą kontakt także poprzez wykorzystanie Danych Osobowych umieszczonych w tym celu w Twoim Koncie lub przekazanych przez Ciebie poprzez kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp). W przypadku kontaktu ze Spółką za pośrednictwem kanałów social media oferowanych przez podmioty niezależne od Spółki, Spółka pozyskuje Dane Osobowe w postaci nazwy Użytkownika (w przypadku np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter) lub numeru telefonu (np. w przypadku WhatsApp) tylko na potrzeby kontaktu. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Spółka będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych Danych Osobowych dotyczących prowadzonej z Tobą komunikacji, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać również w ramach rozmów przychodzących na infolinię Spółki. Połączenia przychodzące na infolinię Spółki są nagrywane. Jeżeli zdecydujesz się skontaktować się z nami telefonicznie, Twoje Dane Osobowe, m.in. w zakresie numeru telefonu oraz treści nagrania (w tym informacji podanych w trakcie rozmowy), będziemy przetwarzać w celu jak najlepszej realizacji zgłoszenia

W związku z Twoim uczestnictwem w konkursach lub akcjach promocyjnych, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, które są niezbędne do realizacji powyższych wydarzeń. W zależności od rodzaju organizowanego wydarzenia, mogą to być m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub adres e-mail) czy też wszelkie inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa w tych wydarzeniach. Jeżeli w danym wydarzeniu przewidziana jest nagroda, aby móc Ci ją dostarczyć, możesz być zobowiązany do podania nam dodatkowo swojego adresu zamieszkania, numeru dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, numeru NIP oraz innych danych niezbędnych do wydania nagrody (np. numeru rachunku bankowego).

W zakresie prowadzonych działań marketingowych możemy w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących ze Spółką w szczególności w ramach Usług Towarzyszących, albo w oparciu o Twoją zgodę, przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do Twoich preferencji i oczekiwań (w tym w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej). Mogą być to m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o Twoim ruchu na stronie, w tym o przeglądanych Produktach i Twoich preferencjach w tym zakresie. Dodatkowo, w oparciu o powyższe przesłanki będziemy przetwarzać również Twoje dane kontaktowe, w tym dane niezbędne do przesłania Ci informacji, w tym informacji handlowych, w zakresie przez Ciebie podanym (numer telefonu lub adres e-mail).

Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane również w celach analitycznych oraz statystycznych, w tym w celu przeprowadzania ankiet. W tych celach będziemy wykorzystywać przede wszystkim informacje na temat Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z poszczególnych usług, jak również Dane Osobowe dotyczące Twoich preferencji i oczekiwań. W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie, Spółka może zbierać od Ciebie Dane Osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek. Twoje Dane Osobowe możemy wykorzystywać również w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Serwisu.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w związku z przysługującym nam uprawnieniem do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W tym celu Spółka przetwarza Twoje Dane Osobowe nie dłużej niż przez cały okres, w którym roszczenia wynikające z zawartej przez Ciebie ze Spółką umowy lub związane z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez Spółkę, Usług lub Usług Towarzyszących nie uległy przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może być to przykładowo kwota zadłużenia, informacje związane z konkretnym zamówieniem dane o Transakcjach, czy też informacje pozyskane w związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu przez infolinię Spółki. Zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych może się każdorazowo zmieniać, w zależności od przedmiotu roszczenia.

 

Część III. Cele, podstawy i okres przetwarzania Danych Osobowych przez Spółkę

W zależności od tego, z jakich usług świadczonych przez Spółkę korzystasz, różne są cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych przez Spółkę oraz okresy, przez które Spółka może przechowywać lub wykorzystywać Twoje Dane Osobowe.

Przy każdym z celów przetwarzania określiliśmy podstawę prawną oraz maksymalny okres przechowywania Danych Osobowych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe przez najdłuższy ze wskazanych terminów odnoszących się do konkretnych usług Spółki. Przykładowo, po zrezygnowaniu przez Ciebie z prowadzenia Konta przestaniemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu świadczenia Ci usług w ramach Konta, ale będziemy je przechowywać przez okres dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić Ci dochodzenie swoich praw, jak również, aby zapewnić możliwość wykazania historii rozliczeń finansowych pomiędzy Tobą, a Spółką.

Poniżej opisaliśmy standardowe działania na Danych Osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Spółkę. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych w przypadku korzystania z określonych usług mogą znajdować się także w regulaminach tych usług.

 

REJESTRACJA I OBSŁUGA KONTA, OBSŁUGA TRANSAKCJI UŻYTKOWNIKÓW

Korzystanie z części funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu wymaga od Ciebie dokonania Rejestracji zgodnie z Regulaminem. W ramach naszych usług umożliwiamy założenie Konta. Założenie i korzystanie z Konta wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych.

Spółka przetwarza Twoje Dane Osobowe również w związku z obsługą Twoich Transakcji. Za pośrednictwem Serwisu możesz w szczególności:

 • dokonywać Transakcji jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca w ramach Konta;
 • dokonywac Transakcji jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca bez zakładania Konta;

W związku z obsługą Konta oraz Transakcji przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Dodatkowo Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych lub zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

W związku z dokonywaniem niektórych Twoich Transakcji (Transakcje objęte obowiązkiem archiwizacji lub rozliczenia podatku VAT przez Spółkę) jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania, w tym archiwizacji, danych osobowych, w tym Twoich Danych Osobowych, dotyczących tych Transakcji.

Cel przetwarzania

Podjęcie działań związanych z obsługą Rejestracji dokonywanej przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Kont Użytkowników

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona własnych interesów gospodarczych – przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom)

Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) 

5 lat licząc od końca roku, w którym na koncie została rozwiązana umowa

Podjęcie działań związanych z obsługą Transakcji dokonywanej przez Użytkownika w ramach Konta  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego Administratora) 5 lat licząc od końca roku, w którym na koncie została rozwiązana umowa
Podjęcie działań związanych z obsługą Transakcji dokonywanej przez Użytkownika poza ramami Konta   Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego Administratora) 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja
Podjęcie działań związanych z obsługą Transakcji dokonywanej przez Użytkownika poza ramami Konta, która nie została opłacona Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawne uzasadniony interes Administratora polegający na rejestracji próby zawarcia Transakcji) 12 miesięcy liczone od początku roku następującego po roku, w którym miała miejsce próba zawarcia Transakcji
Udostępnienie Danych Osobowych w sytuacji logowania do Serwisu poprzez usługę zewnętrzną Art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda Użytkownika) – wyłącznie w zakresie opcjonalnych Danych Osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Konta Do momentu zakończenia świadczenia usługi
Obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki i Użytkownika) Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
Realizacja obowiązków dotyczących przetwarzania, w tym archiwizacji danych transakcyjnych wynikających z Pakietu e-commerce VAT Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) 10 lat, licząc od końca roku, w którym dana Transakcja została przeprowadzona.

 

USŁUGI TOWARZYSZĄCE, W TYM USŁUGI FINANSOWE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

W związku z prowadzoną działalnością Spółka umożliwia Ci skorzystanie z Usług Towarzyszących, świadczonych lub udostępnianych przez Spółkę lub podmioty trzecie. Usługi Towarzyszące obejmują również usługi ubezpieczeniowe. Usługi Towarzyszące mogą być świadczone lub udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie (w tym w załącznikach do Regulaminu) lub oddzielnych regulaminach takich usług lub funkcjonalności.

Spółka może również uczestniczyć w świadczeniu Usług Towarzyszących przez podmioty trzecie, np. poprzez:

 • udostępnienie Ci informacji o usługach i ofertach podmiotów trzecich;
 • pośrednicząc w zawieraniu przez Ciebie umów o świadczenie Usług Towarzyszących podmiotów trzecich, w tym poprzez udostępnianie usług związanych m.in. z finansowaniem i zabezpieczaniem Transakcji, takich jak m.in. ubezpieczenie Biletu  lub kredyt konsumencki na zakup Biletu.

W przypadku opisanym powyżej, Spółka może działać jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe na zlecenie administratora, który świadczy Ci usługi.

W związku z realizacją Usług Towarzyszących, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

W przypadku korzystania z Usług Towarzyszących świadczonych przez podmioty trzecie niezależne od Spółki, zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych mogą być zawarte w dokumentach udostępnionych przez te podmioty w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów, np. w regulaminie takiej usługi lub w polityce ochrony prywatności.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych  Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) 
Wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego Biletu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na poprawianiu jakości świadczonych usług na rzecz Użytkownika) Do momentu zakończenia korzystania z usług Spółki lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu Transakcji oraz zabezpieczenia płatności w Serwisie  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na poprawianiu jakości świadczonych usług na rzecz Użytkownika) Do momentu zakończenia korzystania z usług Spółki lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia Usług Towarzyszących, jeżeli w stosunku do usługi występuje taka konieczność Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego) 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia Usług Towarzyszących, jeżeli w stosunku do usługi występuje taka konieczność Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego) 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem Usług Towarzyszących, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi. Czas przetwarzania może zostać wydłużony do momentu definitywnego zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych lub karnych wymagających przetwarzania danych osobowych

 

OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA I FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli kontaktujesz się z działem obsługi Użytkownika, w tym poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na infolinię Spółki, Spółka w ramach prowadzenia Serwisu, może przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) Twoje Dane Osobowe.

Spółka może również gromadzić Twoje Dane Osobowe, jeżeli kontaktujesz się za pośrednictwem dostępnych w Serwisie narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na bowling.pila.pl. Te Dane Osobowe są niezbędne do umożliwienia Spółce nawiązania z Tobą kontaktu, Udostępniany przez Spółkę formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, Spółka gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. Spółka może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści np. zachętę do dokonywania przestępstw lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników, np. naruszają Regulamin.

W związku z obsługą zapytań kierowanych do Spółki. w tym poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych  Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) 
Kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat), chatbot (udzielanie automatycznych odpowiedzi); Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) Do momentu zakończenia świadczenia usług
Obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania) Do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania lub prośby
Zapobieganie naruszeniom w prowadzonej komunikacji Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług) Do momentu zakończenia prowadzonej komunikacji
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi

 

PROGRAMY KONKURSY, AKCJE PROMOCYJNE

Od czasu do czasu Spółka organizuje konkursy lub akcje promocyjne. Wydarzenia te mogą również polegać na dostarczeniu Tobie treści lub usług w zamian za dostarczenie Twoich Danych Osobowych lub zgodę na ich przetwarzanie. Jeżeli podejmiesz decyzję o udziale w takim wydarzeniu, Twoje Dane Osobowe (np. informacje niezbędne do kontaktu), mogą być wykorzystywane przez Spółkę do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w wydarzeniach, są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z tymi wydarzeniami.

Jeżeli weźmiesz udział w programie, konkursie lub akcji promocyjnej, Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Spółkę zgodnie z poniższą tabelą, jednak bardziej szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych mogą być zamieszczane w dedykowanych regulaminach tych wydarzeń. Dodatkowo Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych  Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) 
Umożliwienie uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na wykonaniu zobowiązań wynikających ze złożenia przyrzeczenia publicznego, organizowania konkursów lub podobnych akcji, w tym w związku z wykonywaniem działań ukierunkowanych na promowanie marki Spółki) Do momentu zakończenia uczestnictwa w konkursie (np. wydania nagrody) lub akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych z umożliwieniem uczestnictwa w wydarzeniu/realizacją wydarzenia, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki)  

Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od zakończenia uczestnictwa w wydarzeniu/realizacji wydarzenia

 

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Spółka może również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym również w sytuacjach, gdy dostarczasz Twoje Dane Osobowe lub zgadzasz się na ich przetwarzanie, a Spółka dostarcza Tobie w zamian treści lub usługi. Takie działania mogą polegać na:

 • wyświetlaniu w ramach Serwisu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa). Jeżeli do wyświetlania reklamy kontekstowej wykorzystywane są Dane Osobowe, ich przetwarzanie odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego polegającego na promowaniu własnej działalności Spółki lub działalności podmiotów trzecich;
 • wyświetlaniu treści marketingowych, które są dopasowane do Twoich preferencji, w tym dostosowywaniu kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Serwisu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności w ramach Serwisu (reklama behawioralna). Twoje Dane Osobowe, w tym Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, są wówczas przetwarzane przez Spółkę i podmioty zewnętrzne dla celów marketingowych. Takie działania są podejmowane jedynie, gdy wyrazisz na nie zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz w części IV Polityki;
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów lub usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub inne działania marketingowe) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem, poczty e-mail, drogą SMS/MMS, push. Kontaktujemy się również telefonicznie. Takie działania są podejmowane w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących ze Spółką, w szczególności w ramach Usług Towarzyszących oraz o Twoją zgodę na otrzymywanie ww. komunikatów lub informacji. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

W związku z realizacją działań marketingowych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych  Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) 
Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów Spółki lub usług bądź towarów osób trzecich) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług Spółki bądź podmiotów trzecich) Do momentu zaprzestania korzystania z Serwisu.
Wyświetlanie reklamy behawioralnej na podstawie uprzednio przeglądanych treści, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Serwisu  lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności w Serwisie  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług Spółki bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą) Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w tym przez e-mail, SMS/MMS push. Kontakt przez telefon Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług Spółki bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji) Do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Kontaktowanie się z organizatorami wydarzeń w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w wyniku kontaktu poprzez Formularz Kontaktowy, w tym przez e-mail, SMS/MMS. Kontakt przez telefon Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest marketing bezpośredni, w szczególności obejmujący możliwości wsparcia Twojej działalności poprzez nawiązanie współpracy ze Spółką, w tym nawiązanie z Tobą kontaktu Do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego).

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE ORAZ ANKIETY

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę do celów analitycznych i statystycznych. W takim przypadku wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do prowadzenia analiz aktywności, określania preferencji zakupowych oraz w celu doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości usług Spółki. Możliwość przetwarzania przez Spółkę w celach analitycznych i statystycznych informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnej technologii uzależniona jest od wyrażenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie takich informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika. Więcej informacji w części IV Polityki.

W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie, Spółka zbiera od Użytkowników Dane Osobowe, które mogą być wykorzystywane do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Spółki do ich oczekiwań. Takie Dane Osobowe służą również do opracowywania analiz statystycznych.

W związku z realizacją działań analitycznych i statystycznych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych  Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) 
Prowadzenie analiz statystycznych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na analizie aktywności Użytkowników, w tym aktywności historycznych, w celu optymalizacji świadczonych usług) Do momentu zakończenia przechowywania Danych Osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Spółkę)
Przeprowadzanie ankiet, badań i analiz dotyczących Serwisu , między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług) Dane Osobowe przetwarzane są w czasie rzeczywistym, będą więc przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Spółkę na Serwisie (tj. do czasu wypełnienia ankiety, badania lub analizy

 

ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA ŚWIADCZONYCH USŁUG I EGZEKWOWANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usług, w tym zasobów IT lub bezpieczeństwa innych Użytkowników, Spółka jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania Twoich Danych Osobowych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenie w przypadku korzystania z Serwisu.

W celu przeciwdziałania nadużyciom, oszustwom działaniom naruszającym dobre obyczaje, Regulamin, obowiązujące przepisy prawa (w tym krajowe lub międzynarodowe środki ograniczające) lub które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania bowling.pila.pl.pl oraz szkodzą innym Użytkownikom automatycznie przetwarzamy Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności w bowling.pila.pl, powiązań z innymi kontami oraz wykorzystywanych funkcji i narzędzi.

W celu przeciwdziałania wymienionym sytuacjom, będziemy podejmować decyzje w Twoim indywidualnym przypadku w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie.

Efektem tych działań może być np. automatyczne zawieszenie/odwieszenie Konta, jego poszczególnych funkcjonalności, uniemożliwienie/umożliwienie udziału w programach.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych  Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) 
Przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom, działaniom naruszającym dobre obyczaje, Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy w zakresie wspierania bezpieczeństwa Spółki i Użytkowników i przeciwdziałania nadużyciom) Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika
Wypełnienie obowiązków prawnych związanych z koniecznością ograniczenia dostępu do usług świadczonych przez bowling.pila.pl na podstawie przepisów szczególnych. Art. 6 ust.1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów szczególnych) Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika

 

Część IV. Adres IP, pliki cookies inne informacje identyfikujące oraz informacja dotycząca profilowania

Spółka może gromadzić w ramach prowadzenia Serwisu Twoje Dane Osobowe za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Spółka wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo w Polityce cookies.

W celu realizowania celów przetwarzania wskazanych w Części III, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych i analitycznych oraz w związku z obsługą Konta, Spółka w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych Osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników i informacji dotyczących Użytkowników, w szczególności czynności podejmowanych w Serwisie, w tym na podstawie dokonywanych zakupów, historii przeglądanych ofert oraz wykorzystywanych usług w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Część V. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania Danych Osobowych oraz ich realizacja

Umożliwiamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO, tj. praw opisanych w art. 15-22 RODO. Poniżej umieściliśmy szczegółowy opis poszczególnych praw.

Prawo dostępu do Danych Osobowych umożliwia Ci uzyskanie od Spółki informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych przez Spółkę, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Twoje dane są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych.

prawa do uzyskania kopii Danych Osobowych możesz skorzystać, aby uzyskać kopię Twoich Danych Osobowych, które przetwarzane są przez Spółkę.

prawa do sprostowania Danych Osobowych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W takim wypadku zobowiązujemy się usunąć ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełnić je, jeśli będą niekompletne.

prawa do usunięcia Danych Osobowych możesz skorzystać, jeśli: Twoje Dane Osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania; Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

prawa do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych możesz skorzystać, jeśli: zauważysz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje Dane Osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

prawa do przeniesienia Danych Osobowych możesz skorzystać, jeśli przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub stosunku umownego łączącego Cię ze Spółką, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

prawa sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych Osobowych możesz skorzystać w każdym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

prawa do wycofania zgody możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeśli skorzystasz z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania Danych Osobowych, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). Instrukcja usuwania plików cookies dostępna jest w Polityce Cookies.

Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się również za pomocą formularza kontaktowego.

Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Część VI. Odbiorcy Danych Osobowych

Spółka może przekazać Twoje Dane Osobowe następującym podmiotom trzecim:

 • podmiotom współpracującym ze Spółką, prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe, w celu publikacji realizacji Transakcji Użytkowników,
 • podmiotom współpracującym ze Spółką, oferującym swoje usługi finansowe w ramach Usług Towarzyszących, w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika i analizy ryzyka kredytowego oraz ewentualnego udzielenia kredytu, w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy, w tym dochodzenia należności.

Spółka może współpracować z podmiotami trzecimi np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania Danych Osobowych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Spółki. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania Twoich Danych Osobowych dla własnych celów (Dane Osobowe zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Spółki), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności;

Zakres współpracy obejmuje:

 • przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na Twoim urządzeniu, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie,
 • personalizację: zbieranie i przetwarzanie informacji w celu personalizowania reklam i/lub treści na stronach internetowych lub w aplikacjach,
 • wybór reklam, ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie ich z wcześniej zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Ciebie oraz zmierzyć ich skuteczność (jakie reklamy były wyświetlane, jak często, kiedy i gdzie były pokazywane, oraz czy podjąłeś jakiekolwiek działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu),
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych,
 • dostarczanie usług umożliwiających przeprowadzanie szkoleń e-learningowych,
 • dostarczanie usług wsparcia/usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych na bowling.pila.pl.

Spółka może udostępnić Twoje Dane Osobowe także innym podmiotom (takim jak m.in. podmioty realizujące usługi dostawy), gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy (w tym organizatorom wydarzeń) lub wykonania zawartej przez nich umowy, której jesteś stroną albo w celu wsparcia/usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych na bowling.pila.pl, co obejmuje w szczególności:

 • przyjęcie zlecenia do realizacji,
 • zapakowanie przesyłki,
 • dostarczenie przesyłki pod wskazany adres, w tym informowanie o śledzeniu statusu przesyłki.

W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje Dane Osobowe mogą stać się odrębnymi administratorami Twoich Danych Osobowych.

Twoje Dane Osobowe udostępniamy organizatorom (w przypadku biletów imiennych), oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję Ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Spółka może udostępniać Twoje Dane Osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu (w tym w związku z postępowaniami dotyczącymi oszustw i nadużyć w ramach bowling.pila.pl).

W ramach przyjętej Polityki Spółki zobowiązuje się nie sprzedawać Danych Osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, Dane Osobowe Użytkowników, w tym Twoje, mogą zostać przeniesione na nowego właściciela, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług w ramach Serwisu lub Usług Towarzyszących.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie przez roboty internetowe, stosujemy mechanizmy Google reCAPTCHA do sporadycznego badania czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Funkcjonalność reCaptcha opiera się na pozyskiwaniu informacji o sprzęcie, jego identyfikatorach i oprogramowaniu (takich jak dane urządzenia, wyszukiwarki, adres ip) oraz ich analizowaniu i wykorzystywaniu przez Google do dostarczania, utrzymywania i ulepszania funkcjonalności oraz do ogólnych celów bezpieczeństwa.

Spółka może udostępniać zanonimizowane Dane Osobowe (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Spółkę lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VII. Przekazywanie Danych Osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje Dane Osobowe nie będą bezpośrednio przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jednocześnie w ramach współpracy z podmiotami przetwarzającymi, może dochodzić do dalszego powierzenia przetwarzania danych do podmiotów, które mogą dokonywać transferu danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmiotami, które systematycznie przetwarzają dane dla bowling.pila.pl są m.in.:

 • Google Ireland, Ltd z siedzibą w Dublinie, w Irlandii Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • Google Cloud Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w Polsce, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład Google Workspace, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach eBiIet,
 • Microsoft Ireland Operations, Ltd z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usł8ug przez Spółkę oferowanych w ramach bowling.pila.pl.

Spółka działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres: biuro@bowling.pila.pl.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Spółka może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku postanowienia dotyczące zmian Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Część IX. Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z pracownikiem od ochrony danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@bowling.pila.pl,

adres pocztowy:

AMBO sp. z o.o. (dalej: „bowling.pila.pl” lub „Spółka”).

adres siedziby: Szczecińska 22, 75-135 Koszalin, Polska
NIP: 669 050 49 50

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160792.

Lub również za pomocą formularza kontaktowego.

Na skróty

Moje konto